Общи условия и правила за участие в анкетно проучване и възможност за участие в томбола за спечелване на награда

I. Механизъм на играта

Публикуване на анкетно проучване (наричано по-нататък за краткост „Анкета“) с възможност за участие в томбола за спечелване на награда (томболата наричана по-нататък за краткост „Игра“).

Анкетата и Играта ще бъдат извършени чрез използване на SurveyMonkey.com, а връзката към тях ще бъде рекламирана към пълнолетни лица във Facebook от страницата на „Юникомс Швейцария ГмбХ – клон София“ КЧТ.

Източници на Анкетата и на Играта:
surveymonkey.com
facebook.com/unicoms

В Анкетата ще се съдържат редица въпроси, разпределени в секции, чието съдържание ще бъде динамично генерирано, в зависимост от предоставяните отговори. Без значение от това какви отговори са били избирани в хода на Анкетата, след приключването ѝ и след изпращане на отговорите, се зарежда екран, със следното съществено съдържание:

„Благодарим Ви, че участвахте в нашата анкета. Ако желаете да участвате в томбола за хранителни добавки на стойност 50 лв, моля въведете Ваш телефонен номер на следващия екран. *
Не, не желая да участвам
Да, желая да участвам и съм съгласен с условията.“

За да се включи в Играта, участникът следва да избере втората от посочените по-горе опции. След това той въвежда валиден телефонен номер за контакт с него, в случай че е избран за печеливш след края на Играта.

Награда: 1 бр. (един брой) награда, включваща хранителни добавки, разпространявани от „Юникомс Швейцария ГмбХ – клон София“ КЧТ, на пазарна стойност до 50 лв с ДДС.

II. Общи условия на играта

Организатор и цел на промоционалната кампания

1. Организатор на Анкетата и Играта е „Юникомс Швейцария ГмбХ – клон София КЧТ, с ЕИК: 204642513, с адрес: гр. София, бул. „България“ № 118, представлявано от Дамян Дамянов – представител (наричано по-нататък за краткост „Организатор“).

2. Анкетата и Играта се извършват в съответствие с настоящите общи условия и правила за участие в анкетно проучване и възможност за участие в томбола за спечелване на награда (наричани по-нататък за краткост „ОУ“).

3. Играта се организира и провежда със следната цел: проучване на потребителското отношение към хранителни добавки, разпространявани от Организатора.

Награда в Играта

4. В Играта ще бъде предоставена и разпределена на случаен принцип следната награда, наричана по-нататък в настоящите ОУ „Награда“: 1 бр. (един брой) награда, включваща хранителни добавки, разпространявани от Организатора, на пазарна стойност до 50 лв с ДДС.

Място и време на провеждане на Анкетата и Играта

5. Периодът, през който се провеждат Анкетата и Играта е от 13.02.2021 г. до 28.02.2021 г., включително.

6. Анкетата и Играта се организират и провеждат на територията на Република България.

7. Участниците в Играта попълват Анкетата, като независимо от техните отговори, във всички случаи, имат възможността да се включат в Играта, като след изпращане на отговорите, се зарежда екран, със следното съществено съдържание:

„Благодарим Ви, че участвахте в нашата анкета. Ако желаете да участвате в томбола за хранителни добавки на стойност 50 лв, моля въведете Ваш телефонен номер на следващия екран. *
Не, не желая да участвам
Да, желая да участвам и съм съгласен с условията.“

За да се включи в Играта, участникът следва да избере втората от посочените по-горе опции. След това той въвежда валиден телефонен номер за контакт с него, в случай че е избран за печеливш след края на Играта.

Право и условия за участие

8. Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице (което е пълнолетно и не е поставено под запрещение), отговарящо на условията за участие, което посочи валиден телефонен номер за контакт с него в съответното поле при изпращане на отговорите от Анкетата, наричано по-нататък за краткост в настоящите ОУ.

9. С изпращане на телефонен номер към Анкетата участникът приема безусловно настоящите ОУ, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя своите данни.

10. Участията в Анкетата и в Играта са безплатни и не са обвързани с покупка.

11. Нямат право на участие за Наградата настоящи служители на Организатора, както и членове на техните семейства.

12. Едно и също физическо лице не може да участва в Анкетата и в Играта повече от веднъж.

13. Наградата се разпределя чрез жребий на случаен принцип. Тегленето ще бъде извършено на 01.03.2021 г. На посочената дата, на случаен принцип се определя 1 бр. (един брой) печеливш участник („Печеливш“) и 1 бр. (един брой) резервен печеливш участник („Резервен печеливш“).

Лични данни и други данни – обработка, технически и организационни мерки за защита

14. След попълване на Анкетата Участникът изпраща своите отговори на поставените въпроси. Те се записват в база данни. Файлът, съдържащ отговорите на Анкетата, е заключен с парола, с която разполага 1 (един) служител, определен от Организатора.

15. В базата данни с отговори от Анкетата се съдържа единствено анонимна информация, която не е свързана с идентифициран или подлежащ на идентифициране Участник, като данните с отговорите на Участника се събират, обработват и съхраняват по такъв начин, че да не може да се идентифицира конкретен Участник.

16. Участник, попълнил Анкетата, който е изразил желание да се включи в Играта, предоставя на този етап единствено валиден телефонен номер. Този телефонен номер се обработва от Организатора единствено за следните цели:
16.1. определяне на Печеливш и Резервен печеливш в Играта, при спазване на правилата за псевдонимизиране, посочени в настоящите правила;
16.2. установяване на контакт с определения за Печеливш, съответно – Резервен печеливш;
16.3. посочване и предоставяне на доставчик на куриерски услуги – в частта относно данните за контакт с участника, при изпращане на документи във връзка със спечелване на наградата и получаване на наградата от съответен доставчик на куриерски услуги.

17. Предоставените от участниците телефонни номера се записват в база данни, различна от базата данни, съдържаща отговорите на Анкетата. Файлът, съдържащ телефонните номера, наричан по-нататък за краткост „Файл с телефони“, е заключен с парола, с която разполага 1 (един) служител, определен от Организатора. Този служител е различен от служителя, който разполага с паролата за достъп до файла с отговорите от Анкетата.

18. Телефонните номера се псевдонимизират във Файла с телефоните по следния ред:
18.1. служителят с достъп до Файла с телефоните, предоставени от участниците, не достъпва Файла с телефоните до изтичане на срока, през който участници могат да се регистрират за участие в Играта;
18.2. този служител посещава следния сайт: www.random.org, като:
18.2.1. в началната страница на сайта, в нейната заглавна част, служителят избира секцията “Lists & More”;
18.2.2. след това избира опцията „String generator”;
18.2.3. в заредената страница служителят:
18.2.3.1. попълва необходимата информация по следния начин:

Секция, която се попълва от служителя: Информация, която се попълва от служителя:
Generate _______________ random strings Цяло число, равно на броя на участниците в Играта
Each string should be ______ characters long Цяло число, не по-малко от 5 и не по-голямо от 20

18.2.3.2. поставя отметки в частта “Which characters are allowed to occur in the strings?” на следните полета:
18.2.3.2.1. “Numeric digits” (0-9) – да;
18.2.3.2.2. “Uppercase letters” (A-Z) – да;
18.2.3.2.3. “Lowercase letters” (a-z) – да;
18.2.3.3. В частта “Do you want each string to be unique?” избира опцията “Each string should be unique (like raffle tickets)”;
18.2.3.4. натиска бутона “Get Strings”;
18.2.4. в заредената страница маркира всички генерирани последователности от цифри, малки и големи букви и ги копира (всяка отделна генерирана последователност от цифри, малки и големи букви се нарича по-нататък в настоящите ОУ за краткост „Псевдоним“);
18.2.5. отваря Файла с телефоните, след което в допълнителна графа поставя копираните Псевдоними, като обособява две отделни графи във файла – в първата се съдържат телефонните номера, предоставени от участниците в Играта, а във втората графа се съдържат Псевдонимите на тези телефонни номера, като осигурява на всеки телефонен номер да съответства само 1 бр. (един брой) Псевдоним, след което запаметява Файла с телефоните и го затваря.
18.3. В деня на определяне на Печелившия и на Резервния печеливш този служител предоставя на служителя, който извършва избора на Печеливш и Резервен печеливш („Теглещ“), списък само с Псевдонимите и техния общ брой.

Определяне на печеливш и на резервен печеливш

19. Определянето на Печеливш и на Резервен печеливш се извършва:
19.1. на 01.03.2021 г.;
19.2. от Теглещия, съобразно настоящите ОУ;
19.3. по определения в настоящите правила ред;

20. В деня на определяне на Печелившия и на Резервния печеливш Теглещият получава списък, съдържащ Псевдонимите и техния брой. Списъкът се предоставя на Теглещия от служителя, който има достъп до Файла с телефоните.

21. След получаване на списъка с Псевдонимите Теглещият започва процедура по определяне на Печеливш и на Резервен печеливш, като извършва следните последователности от действия първо за Печелившия, а в последствие – отново – за Резервния печеливш, както следва:
21.1. посещава следния сайт: www.random.org, като в секцията “True Random Number Generator”:
21.1.1. в полето “Min” поставя числото 1;
21.1.2. в полето “Max” поставя число, отговарящо на общия брой на участниците в Играта, посочено в получения списък;
21.1.3. натиска бутона “Generate”;
21.2. отразява генерирания резултат в протокол за извършеното теглене;
21.3. проверява в предоставения списък с Псевдоними кой пореден Псевдоним отговаря на числото, представляващо генерирания от сайта резултат;
21.4. записва в протокола за извършеното теглене Псевдонима, отговарящ на числото, представляващо генерирания от сайта резултат;
21.5. удостоверява извършените действия чрез подписване на изготвения протокол за извършеното определяне на Печеливш и на Резервен печеливш;
21.6. след приключване на процедурата по определяне на Печеливш и на Резервен печеливш съставеният протокол се съхранява от отдела на Организатора, провеждащ Играта.

Свързване с печелившия или резервния печеливш участник и предоставяне на наградата

22. Служителят, който има достъп до Файла с телефоните, въз основа на съставения протокол извършва справка във Файла с телефоните и установява кой е телефонният номер, който отговаря на Псевдонима на определения за Печеливш.

23. Той предоставя телефонния номер на Печелившия на служител на Организатора, който отговаря за комуникацията с Печелившия и с Резервния печеливш и организиране изпращане на Наградата.

24. Този служител прави 3 бр. (три броя) опити да се свърже по телефона с Печелившия в 3 (три) последователни работни дни. При неуспех за свързване с Печелившия, последният губи правото си да получи Наградата и процедурата по настоящия раздел от ОУ се извършва за Резервния печеливш, по отношение на който се прилагат същите правила по аналогия.

25. Когато се свърже с Печелившия, този служител уточнява с него:
25.1. вида и количеството на хранителните добавки, които да му бъдат изпратени като част от Наградата, като се взема предвид наличността на добавките при Организатора, в определения лимит относно Наградата;
25.2. e-mail, на който Печелившият участник да изпрати следната информация във връзка с получаване на Наградата – 3 (три имена) и ЕГН на Печелившия, както и адрес, на който да му бъде изпратена Наградата. В случай, че Печелившият не предостави необходимата информация в срок от 3 (три) дни, се счита, че се е отказал от получаване на Наградата и процедурата по настоящия раздел от ОУ се извършва за Резервния печеливш, по отношение на който се прилагат същите правила по аналогия.

26. Организаторът изпраща с отбелязване „Обратни документи“ чрез доставчик на куриерски услуги (наричан по-нататък в настоящите ОУ „Куриер“) Наградата и 2 бр. (два броя) приемо-предавателни предавателни протоколи, подписани от Организатора.

27. Служителят на Куриера удостоверява самоличността на Печелившия и му предоставя приемо-предавателния протокол за подписване от страна на Печелившия.

28. След като подпише приемо-предавателния протокол Печелившият задържа 1 (един екземпляр) за себе си, а другия екземпляр предава на Служителя на Куриера, за да се изпълни частта от заявката „обратни документи“, които Куриерът предава на Организатора.

29. След като служителят на Куриера получи надлежно подписания от Печелившия 1 (един) екземпляр от приемо-предавателния протокол, служителят на Куриера предава на Печелившия Наградата, след което служителят на Куриера връща на Организатора единия екземпляр от подписания от Печелившия приемо-предавателен протокол чрез услугата „Обратни документи“.

30. В настоящия случай личните данни на Печелившия са необходими и се обработват от Организатора, както следва, за:
30.1. целите на получаването на наградата от Печелившия – три имена и ЕГН на Печелившия – до получаването на Наградата от Печелившия или до приключването на Играта;
30.2. счетоводни и данъчни цели – 3 имена и ЕГН, посочени в приемо-предавателния протокол – за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
30.3. целите на изпращане и получаване на куриерски пратки – две имена и телефонен номер, които се предоставят на Куриера – до приключване на Играта;
30.4. телефонните номера на участниците в Играта – до приключване на Играта.

31. При отпадане на всички основания за обработване на лични данни, включително – за тяхното съхраняване, личните данни се унищожават, за което се съставя нарочен протокол. В случай че по отношение на обработваните лични данни има нормативно установен срок за тяхното обработване, който е по-дълъг от посочения в настоящите правила, прилага се нормативно установеният срок.

Грешки, неточни съобщения

32. Организаторът не носи отговорност за получената информация, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

Отговорност

33. Организаторът на Играта ще връчи Наградата на Печелившия, съгласно описаната процедура в ОУ.
34.
35. Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в Анкетата и в Играта да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и на всички останали приложими нормативни актове.

36. Организаторът не носи отговорност, в случай че:
36.1. участник е посочил неверни данни при своето участие;
36.2. Печелившият, съответно – Резервният печеливш, е обективно възпрепятстван да получи и ползва Наградата;
36.3. при и във връзка с участие в Играта са настъпили вреди, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено;
36.4. е налице невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.;
36.5. лица са извършили регистрации за участие:
36.5.1.1. съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация;
36.5.1.2. направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

37. При установяване на хипотеза, посочена в т. 36.1 или в т. 36.5. от настоящите ОУ участникът губи правото да бъде определен за Печеливш, съответно – за Резервен печеливш участник. В случай, че нарушението се установи след определянето на Печеливш и Резервен печеливш, сред които е такова лице, то то губи правото да получи Наградата. В случай че лицето вече е получило Наградата, то то дължи нейното връщане на Организатора.

Публикуване на общите условия и правилата за участие в анкетата и в играта

38. Общите условия и правилата за участие в Анкетата и в Играта се публикуват на следния сайт: https://healthylife.bg/статии

39. Участието в Анкетата и в Играта означава, че участникът приема тези общи условия и правила.

Спорове

40. В случай на спор между Организатора и участник в Анкетата или в Играта, спорът се разрешава по взаимно съгласие. Ако такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася за разрешение пред компетентният български съд в гр. София.

Приключване, прекратяване на играта и промени в общите условия и правилата за участие в анкетата и в играта

41. Играта приключва:
41.1. с получаването на от Организатора на приемо-предавателния протокол, надлежно подписан от:
41.1.1. Печелившия;
41.1.2. Резервния печеливш, в предвидените за това случаи;
41.2. при невъзможност за изпращане на наградата Печелившия или на Резервния печеливш, в предвидените за това случаи – с установяване на съответната невъзможност;
41.3. при отказ от изпълнение на някое от действията, посочени в ОУ във връзка с получаване на Наградата, извършен от Печелившия или Резервния печеливш – при получаване на отказа.

42. Организаторът запазва правото си да прекрати Анкетата или Играта или да измени едностранно общите условия и правилата за участие в Анкетата и в Играта, по всяко време, чрез публикация на ?

43. След приключване или прекратяване на Играта служителят, който:
43.1. има достъп до Файла с телефоните, го изтрива и заличава, за което се съставя протокол;
43.2. е получил трите имена, ЕГН-то и адреса, на който да бъде доставена Наградата, унищожава и заличава тези e-mail-и, които съдържат лични данни на Печелившия, съответно – на Резервния печеливш, в предвидените случаи.
44. Настоящите ОУ са задължителни и еднакви за всеки Участник, като с предприемане на действия по участие, всеки Участник се съгласява с тях и се задължава да ги спазва.
45. Печеливш или Резервен печеливш, спечелил Наградата, съгласно описаните ОУ, няма право на замяна на Наградата с паричната ѝ себестойност.

За Организатора:

(име, фамилия, подпис)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *